Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

individuel terapi
par terapi
familie behandling
livskriser/stress
angst/depression

PSYKOLOGISK BEHANDLING

-UD FRA ET PSYKODYNAMISK OG EKSISTENTIELT PERSPEKTIV

Individuel terapi

I individuel terapi arbejder jeg ud fra den forudsætning, at vi altid er i relationer. Vores psykiske og personlighedsmæssige udvikling er tæt forbundet til vores oplevelser af både tidligere og nuværende oplevelser og erfaringer. Vi skaber hinanden i de relationer, vi indgår i. Det er afgørende for vores fornemmelse af at være tilstede i vores eget liv, at vi oplever kontakt, kommunikation, nærhed, respekt og kærlighed, samt at blive set, som den man virkelig er, og blive anerkendt for det.

 

Børn er som udgangspunkt så bundet ind i deres familiemønster og familiens liv, at de som sådan er helt afhængige af, hvordan familien fungerer. I vores moderne samfund skal børn klare mange forskellige former for belastninger og udfordringer i løbet af en dag. Der kan være mange miljøskift i løbet af en dag, forstyrrede eller usikre relationer til de voksne omkring dem, lektier, pligter i hjemmet osv. Når et barn har psykiske problemer, vil det derfor næsten altid være nødvendigt at inddrage forældre og evt. søskende i et psykologisk behandlingsforløb.

 

Når det drejer som om forældre til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, f.eks. Aspergers Syndrom eller ADHD, er der i særlig grad brug for hjælp og støtte til familien for at kunne magte den meget svære opgave, det er at rumme et barn med disse lidelser.

 

Unge er også forbundne til deres familier. Herudover øver kammerater, massemedier og den generelle ungdomskultur en stor indflydelse på deres identitetsudvikling hen imod den voksne personlighed. Den hastighed, hvormed alting forandrer sig i disse tider, skaber ofte nogle usikre sociale rammebetingelser og usikre identitetsfigurer, og kan efterlade den unge i eksistentielle kriser, der kan have spiseforstyrrelser, angst og depression som udtryk. En psykologisk behandling af unge vil altid medtænke denne sammenhæng.

 

Voksne kan komme i en eksistentiel situation, hvor man synes, man ikke selv kan komme videre med et problem eller en vanskelighed. Det kan føles, som om livet passerer forbi en, mens man selv sidder udenfor og kigger på. Man er ikke til stede i sit eget liv. Nogle mennesker reagerer med angst, vrede, depression eller bare en tomhedsfornemmelse. Hvis man er ramt på den måde, kan det være svært at komme videre i sit liv på egen hånd.

 

I den situation kan det være godt at tale med en psykolog. En fagperson, der kan tilbyde hjælp i en situation, hvor man er kørt fast og som selv står udenfor de problemstillinger, man selv føler sig midt i.

 

Hos en psykolog er alle tanker og følelser tilladte. Man kan få lov til at sige dem højt uden at såre nogen, og herigennem selv få muligheden for at undersøge, hvad der piner Èn. Det er psykologens opgave at sørge for, at samtalen giver klienten nye muligheder i tilværelsen og eksistensen.

Parterapi

Problemer i parforholdet kan f.eks. opstå i forbindelse med forskellige opfattelser af børneopdragelse, fordeling af arbejdet i hjemmet, oplevelser af manglende nærhed og kontakt, seksuelle problemer, vanskeligheder i forhold til sammenbragte børn og stedfamilier eller forholdet belastes af børns udviklingsproblemer og meget mere.

 

En forudsætning for, at arbejdet med parforholdet kan lykkes er, at begge parter ønsker en forandring. I parterapi arbejdes i et kortere eller længere forløb med de vanskeligheder, parret oplever. Der kan også blive tale om et forløb, hvor der arbejdes på en adskillelse på en hensigtsmæssig måde for de voksne og eventuelle børn.

Familiebehandling

Familien er vores første og mest basale gruppe og det sted, vi vokser op som vores primære tilhørssted og fællesskab. Både børn, unge og voksne er i deres daglige liv afhængige af, hvordan deres familie fungerer. Hvis Èt medlem af en familie har det dårligt, så har hele familien et problem. Familien som gruppe og enhed er generelt meget presset i disse år på mange forskellige måder. Der er ofte ikke tid nok til at tage vare på alle de opgaver, der er knyttet til at få en familie til at fungere optimalt for dens medlemmer. Forældrene kan være pressede af deres arbejde, så stress og depression truer med at tage over. Den tryghed og det nærvær, der skulle nære familiens medlemmer tørrer ud og alle medlemmer af familien lider. En psykologisk behandling af familier tager udgangspunkt i disse sammenhænge og arbejder på mulighederne for at få familien til at fungere igen som en tryg base for dens medlemmer.

Livskriser / stress

En livskrise er en begivenhed i vores liv, der konfronterer os med eksistensen. En oplevelse, hvor vores selvbillede, normer og værdier udfordres. Nogle mister troen på andre mennesker og tilliden til eksistensen. Krisen kan f.eks. udløses af en nærtståendes død, skilsmisse, arbejdsløshed eller voldeligt overfald.

 

I nogle tilfælde er familie og venners hjælp ikke tilstrækkelig. Når en krise er blevet langvarig, dyb og måske har sat gang i svære tanker og følelser, der også hænger sammen med andre hændelser i livet, kan mange have nytte af en samtale med en psykolog.

 

Stress er kroppens og psykens reaktion på at skulle leve i og håndtere for voldsom en belastning over tid. Stress påvirker nogle af vores centrale kognitive funktioner, f.eks. hukommelse, overblik og koncentration. Samtidig påvirkes vores sanseapparat, således at man kan blive mere lydfølsom og ikke kan klare for mange indtryk på en gang.

 

Vores sociale liv kan påvirkes, så vi ikke kan magte at være sammen med flere personer på en gang og det at skulle rejse med bus eller tog eller for den sags skyld handle ind i et supermarked bliver en uoverkommelig opgave. Stress kan være knyttet til umenneskelige arbejdsbetingelser eller mere overordnet til de krav det moderne liv stiller til både børn og voksne. De, der lider af stress, kan have brug for psykologhjælp til at tænke nyt om deres hverdagsliv og eksistens.

 

Både livskriser og stressbelastninger giver os en oplevelse af at have mistet kontrollen over vores liv og begge dele truer med at ramme os med psykiske problemer, f.eks. social isolation, angst og depression. Når der er tale om lettere angst og let til moderat depression er det relevant at søge psykologhjælp.

Angst / depression

Angst og depression er to fænomener, som et stigende antal mennesker lider af i den moderne verden. Angst er et begreb, der dækker over mange betydninger. Overgangen mellem normal angst og sygelig angst er flydende. Både angst og depression er desværre lidelser, der stadigvæk er omgærdet af tabu, og derfor har skam – og skyldfølelser det med at snige sig ind i selvopfattelsen og dermed underminere selvværdsfølelsen.

 

Angsten er en iboende følelse, der igennem vores udviklingshistorie har tjent forskellige formål. Angsten opleves i særlig grad skræmmende, fordi den kommer indefra, mens frygt er knyttet til en ydre fare. I den angstfyldte oplevelse bliver vi bange for os selv, vi kan blive bange for vores egne tanker, eller bange for oplevelsen af en tilskyndelse til en handling, vi ikke ønsker at udføre. Angst er særlig på den måde, at vi kan blive angste for angsten. Dermed opleves angsten som meningsløs, kun begrundet i sig selv, og vi kan blive bange for, at nu er vi ved at blive tossede. En angstoplevelse, der er blevet så omfattende kræver behandling.

 

Depression er en lammende tilstand. Alt kan for den enkelte opleves som ikke bare sort, men bundløs sort. Kroppen kan være uden energi og mentalt orker man måske overhovedet ingenting. Man vil bare sove og være udenfor eksistensen. Depressionen kan være forbundet til ydre begivenheder, f.eks. langvarig stress, men kan formodentlig også være knyttet til primære indre processer. I begge tilfælde er depression en alvorlig lidelse, der kræver behandling.

 

Både angst og depression er lidelser, der kræver behandling. En lettere depression kan måske behandles udelukkende med psykologsamtaler. I mere alvorlige tilfælde kræver det også psykiatrisk behandling med støtte af medicin. De fleste mennesker, der lider af depression i middelsvær eller svær grad vil erfaringsmæssigt have glæde af en kombination af psykologisk og psykiatrisk behandling.

 

Vi lever vores liv og vi lever vores lidelser. Ud fra et eksistentielt synspunkt har vi brug for at bearbejde vores lidelser på en måde, der tilskriver det levede liv mening. Angst og depression sønderriver vores selvbillede, nedskriver vores selvværd og efterlader os fortvivlede og bange. Vi får brug for hjælp til at genskabe eller omformulere vores væren i verden på en anden og ny måde, der kan give mening og liv til eksistensen på ny.

 

Tavshedspligt

Alle henvendelser behandles fortroligt, og som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt. Som medlem af Dansk Psykologforening arbejder jeg desuden efter de nordiske etikregler.


  AUT. PSYKOLOG ARTHUR HECHT   |  SKAMSTRUPVEJ 112     |   4440 MØRKØV    |   MOBIL: 21 49 14 34   |  EMAIL: arthur.hecht@hotmail.com   |   Krak.dk